Od 1.1.2017 pracuje v naší mateřské škole paní Zdena Bartoušková jako školní asistent.

Vzdělání: Střední pedagogická škola – předškolní pedagogika

Náplň práce:

Hlavní realizovaná aktivita:
minimalizovat nedůsledné rodičovské vedení, sociokulturně znevýhodněné prostředí dětí, odlišné kulturní prostředí, podpora dítěte pro hladký přechod do ZŠ.

Školní asistent zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, pomáhá v zajišťování výjezdů školy a s organizační podporou pedag. prac. při práci s dětmi se spec. vzdělávacími potřebami.

Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku sebeobsluhy, oblékání, hygieně, manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Poskytuje podporu při adaptaci dětí. 
Poskytuje podporu učitelce při administrativní a organizační činnosti. Podle potřeby zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti (tyto podpůrné činnosti nejsou hlavní pracovní náplní ŠA).

Může být pověřen dozorem nad dětmi.

(školní asistent v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. MŠ U Roháčových kasáren 1215/14, Praha 10 – registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16- 023/0001360)

 

Inkluze – společné vzdělávání
Novela zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zákonem č. 82/20015, stanovuje zákonnou povinnost o společném vzdělávání.

 
Školské poradenské pracoviště: poskytování poradenských služeb
Dušková Helena
(spolupráce se školským poradenským zařízením – pedagogicko-psychologická poradna Jabloňová, Praha 10)