Povinně zveřejňované informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitelky mateřské školy o svobodném přístupu k informacím, podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení

Mateřská škola byla zřízena dne 1.7.2001 usnesením Zastupitelstva m.č.. Praha 10 č. 22/8/2001 ze dne 21.6.2001 – jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je MČ Praha 10, Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10, IČ 00 063 941.

Hlavní činností školy je zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Škola dále zajišťuje školní stravování pro děti mateřské školy ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která je jmenována a odvolávána v souladu s § 166 zákona č. 561/2004. Sb. školský zákon. Organizační struktura je popsána v Organizačním řádu.

 

Kontaktní spojení

Sídlo: U Roháčových kasáren 1215/14, 101 00 Praha 10 – Vršovice

E-mailova adresa: msrohacovky@rohacovky.cz, msrohacovky@volny.cz

Webové stránky:   www.rohacovky.cz

Telefonní číslo:         267 311 073

ID datové schránky:  kuxkxm7

 

Bankovní spojení

Česká spořitelna, číslo účtu:

Hlavní účet                          292260399/0800

Účet školné                    19-292260399/0800

Účet stravné             30015-292260399/0800

Účet FKSP                    107-292260399/0800

Účet FV                     50016-292260399/0800

 

Identifikační číslo

70 924 317

IZO: 107 504 251

Identifikátor právnické osoby:600 040 780

 

Dokumenty školy

Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí v listinné podobě v ředitelně MŠ

Dokumentace BOZP a PO v listinné podobě v ředitelně MŠ

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace v listinné podobě v ředitelně MŠ

Soubor vnitřních směrnic a předpisů v listinné podobě v ředitelně MŠ

 

Rozpočet školy

Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách MČ Praha 10  https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet-prispevkovych-organizaci

 

Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

 

Popisy postupů

Zápis do mateřské školy probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon). Zápis probíhá vždy v květnu, přesný termín je vždy s předstihem oznámen na webových stránkách MČ Praha 10, webových stránkách mateřské školy a vývěskou v mateřské škole.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte a předloží:

  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které v daném školním roce musí plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé  MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy, nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ vyzvednout.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

 

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (na webu MŠ). Zákonní zástupci „předzapíší“ své dítě do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ již s vyplněnou žádostí a výše uvedenými doklady. Tento předzápis rodičům i ředitelkám MŠ velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“)o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ v případě, podali-li duplicitně také žádost o přijetí do další MŠ.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky MŠ, kde bude po zápisech vyvěšen seznam přijatých dětí, uvedených pod kódy, které rodiče získají při zápisu. 

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy je možno podat odvolání k nadřízenému orgánu, kterým je Magistrát HMP prostřednictvím ředitelky mateřské školy

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Formuláře

 

Nejdůležitější používané předpisy

 

Mateřská škola 
U Roháčových kasáren 1215/14

100 00 Praha 10 – Vršovice

tel. 267 311 073

IČO: 70924317

msrohacovky@volny.cz

Bendová Jana, ředitelka školy

Praha 23.11.2020