MŠ U Roháčových kasáren

Aktuality

aktuality

Letní provoz MŠ

V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, byl ředitelkami mateřských škol (dále MŠ) a Odborem školství MČ Praha 10 projednán náhradní prázdninový provoz MŠ zřízených MČ Praha 10.

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Zákonný zástupce do 20. května oznámí ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) záměr dítě přihlásit k náhradnímu prázdninovému provozu v jiné MŠ a požádá ředitelku o kopii Evidenčního listu svého dítěte. Poté v níže uvedených termínech podá žádost o přijetí dítěte (spolu s evidenčním listem) do náhradního provozu v MŠ, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této MŠ úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a za školní stravování (stravné).

Za zapsané k náhradnímu prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož zákonný zástupce odevzdal v náhradní MŠ Evidenční list, zaplatil školné i stravné a byl vyrozuměn o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném období.

Do každé MŠ s náhradním prázdninovým provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť.

Výše školného a stravného bude zákonným zástupcům sdělena v konkrétní MŠ zajišťující náhradní prázdninový provoz.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k náhradnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které již dochází do některé z MŠ zřízené MČ Praha 10. A dále také upozorňujeme, že na pokyn zřizovatele budou ředitelky MŠ při přijímání k náhradnímu prázdninovému provozu brát v potaz i to, zda je někdo ze zákonných zástupců dítěte na mateřské (rodičovské) dovolené. Těmto žadatelům bude možno vyhovět pouze v případě, že budou v MŠ k dispozici volná místa.

Ředitelka MŠ může zapsat děti k náhradnímu prázdninovému provozu v konkrétním termínu pouze do výše kapacity MŠ, uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

Dny, kdy budou MŠ uzavřeny, budou opět věnovány nezbytným opravám, malování prostor a rekonstrukcím, které nelze provádět za běžného provozu.

Zápisy k náhradnímu prázdninovému provozu se konají tyto dny v těchto mateřských školách:

  • 27. května MŠ Štěchovická, MŠ Mládežnická a MŠ Magnitogorská (pro termíny mezi 8. 7. a 26. 7. 2019);
  • 28. května MŠ Dvouletky, MŠ Tuchorazská a MŠ Přetlucká (pro termíny mezi 5. 8. a 23. 8. 2019).

 

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10
 

Období
1. 7. – 5. 7.
(5. 7. státní svátek)
všechny MŠ zavřené
8. 7. – 26. 7. MŠ Štěchovická
MŠ Mládežnická
MŠ Magnitogorská
29. 7. – 2. 8. všechny MŠ zavřené
5. 8. – 23. 8. MŠ Dvouletky
  MŠ Tuchorazská
  MŠ Přetlucká
26. 8. – 30. 8. přípravný týden

Nový školní rok 2019/2020 začíná 2. 9. 2019.         

DOKUMENT – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – k náhradnímu prázdninovému provozu (pdf, 33 kB).

Kreativní dílny

Opět vám a vašim dětem nabízíme kreativní dílny – tentokrát jarní.
Máte možnost se svými dětmi strávit odpoledne a vytvořit si něco pěkného.

1. třída 24.4. 15.30 – 17.00
2. třída 9.5. 15.30 – 17.00
3. třída 9.4. 15.30 – 17.00
4. třída 10.4. 15.30 – 17.00

V šatně na nástěnce se budete moci přihlásit.

Zápis dětí do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10
pro školní rok 2019/2020

Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční 6. května 2019.

V naší MŠ se zápisy uskuteční konkrétně v 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) dítěte a předloží:

  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2019/2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.

Stačí (od 1. 4. 2019 do 5. 5. 2019) kliknout na odkaz a předzapsat se do naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-u-rohacovych-kasaren

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem vašeho dítěte a vašimi průkazy totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo je v MŠ vyzvednout po dohodě s ředitelkou školy nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ.
V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (informace výše v textu), který jim i MŠ velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte. Předzápis bude aktivní v době od 1. 4. do 5. 5. 2019, 23:59 hodin. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ s vytisknutou žádostí a výše uvedenými doklady.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ a to 20 – 21.5.2019 8 – 14.00. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání„) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí.
Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky MŠ, kde bude po zápisech vyvěšen seznam přijatých dětí, uvedených pod kódy, které rodiče získají při zápisu.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje požádat zákonné zástupce dětí o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 (pdf, 47 kB). 

Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) (pdf, 51 kB).

Celý text dokumentu ve formátu pdf (75 kB).