MŠ U Roháčových kasáren

Jana Bendová

ředitelka MŠ

Uzavření školy 31.1

Vážení rodiče,
Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215 bude v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání dne 31. 1. 2020 uzavřena, a to ze závažného důvodu uzavření vody v celém objektu školy, což znemožní řádné poskytování předškolního vzdělávání.

Důvodem je oprava vodovodních rozvodů v kuchyni, WC i umyvadel. Bohužel, vánoční provoz nám tuto opravu neumožnil.

Vyhláška č. 14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání § 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu 2a ) v době omezení nebo přerušení provozu. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky

Kdy? 4.9.2019
V kolik? 16.00
Kde? ve třídách

Předpokládá se účast zákonného zástupce každého dítěte.

Děkujeme za spolupráci

Informace k průběhu přijímacího řízení 2019

Dne 20.5.2019 – bude vyvěšen na všech školách Prahy 10 seznam dětí možných k přijetí dle kapacity školy. Rodič si již předem ujasní, kterou školu preferuje jako první, druhou, třetí, atd. k docházce svého dítěte. Pokud je jeho dítě na některou školu přijato, dostaví se ve dnech 20. – 21.5.2019 do ředitelny vybrané školy k převzetí dokladu o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Zde vyplní zápisový lístek a tím potvrdí nástup svého dítěte do této zvolené MŠ od září 2019. Zároveň s podepsáním zápisového lístku podepíše zpětvzetí žádostí z ostatních MŠ, pokud je na jiné školy podal.
Jestliže na žádném seznamu své dítě nenajde, počká na další vyhodnocení žádostí, které na školách proběhne do 30 dnů od podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání. Seznam všech přijatých dětí bude vyvěšen na škole nejpozději 3.6.2019.

MŠ U Roháčových kasáren vyvěsí 19.5.2019 na internetových stránkách www.rohacovky.cz a ve vývěsce seznam dětí možných k přijetí (tedy jejich evidenčních čísel, které rodič obdržel při odevzdání žádosti).

Dne 20.5.2019 od 7:00 do 15:00 hod a dne 21.5. od 7:00 do 15:00 se budou vydávat v ředitelně školy zákonným zástupcům doklady o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě podepsání zápisového lístku do MŠ U Roháčových kasáren.

Definitivní bude celkový seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání zveřejněn ve vývěsce i webu školy nejpozději dne 3.6.2019. Doklad o přijetí obdrží rodiče na informační schůzce k nástupu dětí do MŠ, která proběhne dne 17.6.2019 od 16:30 hodin.
Dostaví se i rodiče, kteří obdrželi rozhodnutí o přijetí již v polovině května 2019!!! Na schůzce rodiče obdrží základní informace k nástupu dětí do školy. Upozorňujeme, že schůzka není určena dětem.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče poštou.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1.9.2019 (pdf, 34 kB).

Letní provoz MŠ

V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, byl ředitelkami mateřských škol (dále MŠ) a Odborem školství MČ Praha 10 projednán náhradní prázdninový provoz MŠ zřízených MČ Praha 10.

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Zákonný zástupce do 20. května oznámí ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) záměr dítě přihlásit k náhradnímu prázdninovému provozu v jiné MŠ a požádá ředitelku o kopii Evidenčního listu svého dítěte. Poté v níže uvedených termínech podá žádost o přijetí dítěte (spolu s evidenčním listem) do náhradního provozu v MŠ, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této MŠ úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a za školní stravování (stravné).

Za zapsané k náhradnímu prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož zákonný zástupce odevzdal v náhradní MŠ Evidenční list, zaplatil školné i stravné a byl vyrozuměn o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném období.

Do každé MŠ s náhradním prázdninovým provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť.

Výše školného a stravného bude zákonným zástupcům sdělena v konkrétní MŠ zajišťující náhradní prázdninový provoz.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k náhradnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které již dochází do některé z MŠ zřízené MČ Praha 10. A dále také upozorňujeme, že na pokyn zřizovatele budou ředitelky MŠ při přijímání k náhradnímu prázdninovému provozu brát v potaz i to, zda je někdo ze zákonných zástupců dítěte na mateřské (rodičovské) dovolené. Těmto žadatelům bude možno vyhovět pouze v případě, že budou v MŠ k dispozici volná místa.

Ředitelka MŠ může zapsat děti k náhradnímu prázdninovému provozu v konkrétním termínu pouze do výše kapacity MŠ, uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

Dny, kdy budou MŠ uzavřeny, budou opět věnovány nezbytným opravám, malování prostor a rekonstrukcím, které nelze provádět za běžného provozu.

Zápisy k náhradnímu prázdninovému provozu se konají tyto dny v těchto mateřských školách:

  • 27. května MŠ Štěchovická, MŠ Mládežnická a MŠ Magnitogorská (pro termíny mezi 8. 7. a 26. 7. 2019);
  • 28. května MŠ Dvouletky, MŠ Tuchorazská a MŠ Přetlucká (pro termíny mezi 5. 8. a 23. 8. 2019).

 

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10
 

Období
1. 7. – 5. 7.
(5. 7. státní svátek)
všechny MŠ zavřené
8. 7. – 26. 7. MŠ Štěchovická
MŠ Mládežnická
MŠ Magnitogorská
29. 7. – 2. 8. všechny MŠ zavřené
5. 8. – 23. 8. MŠ Dvouletky
  MŠ Tuchorazská
  MŠ Přetlucká
26. 8. – 30. 8. přípravný týden

Nový školní rok 2019/2020 začíná 2. 9. 2019.         

DOKUMENT – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – k náhradnímu prázdninovému provozu (pdf, 33 kB).