MŠ U Roháčových kasáren

Jana Bendová

ředitelka MŠ

Prázdninový provoz 2020

Aktualita (1.7.2020):

Vážení rodiče,
Na základě informací z MŠMT (viz, níže), bude i nadále probíhat vstupní měření teploty u dětí a také orientační měření během dne.

Stále platí zákaz vstupu dospělých do prostor budovy MŠ, vyzvedávání dětí bude probíhat telefonicky.

Prosíme, noste do dětské šatny roušky!!!!!

Děkujeme za spolupráci.

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ O PRÁZDNINÁCH V ROCE 2020 (pdf). 

Aktualita (1.6.2020):

Za letní provoz v MŠ U Roháčových kasáren, prosím, zaplaťte pouze školné 500,- (neplatí děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání). Stravné bude strženo ze záloh.

Sdělení ze dne 24.4.2020:

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Svůj záměr využít náhradní prázdninový provoz MŠ oznámí zákonný zástupce dítěte ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) nejpozději do 20. května 2020 jedním z těchto způsobů:

 • – písemně – stačí prostý e- mail msrohacovky@volny.cz
 • – telefonicky – pouze ve výjimečných případech

Oznámením záměru vzdělávat své dítě v náhradní MŠ dává zákonný zástupce ředitelce MŠ, kam je dítě zapsané, souhlas s předáním evidenčního listu dítěte s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ.

Více informací naleznete v přiložených souborech. Informace mohou být ještě doplněny či změněny, proto prosím kontrolujte náš web.

POKYNY K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 2020 (doc)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf)

ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE 13.7. – 24.7.2020 (doc)

Školní řád

Kroužek angličtiny

Omezený režim provozu mateřské školy po znovuotevření bohužel neumožňuje pokračování externích kroužků, a tak ani kurz angličtiny v tomto školním roce již nemůže probíhat. Je nám to sice líto, ale všichni chápeme, že ochrana zdraví je přednější…

Ve druhém pololetí byly realizovány čtyři hodiny, poměrná část kurzovného Vám bude vrácena, pokud o to sami požádáte, a to mailem na adresu alena.czabanova@gmail.com do 15. 6. 2020.

V mailu prosím uveďte číslo účtu, ze kterého bylo kurzovné uhrazeno, variabilní symbol a datum, ke kterému platba proběhla.

Velmi Vám děkuji za přízeň a podporu v letošním školním roce, svým malým angličtinářům posílám mnoho pozdravů, školákům přeji šťastný vstup do nové životní etapy a celým rodinám pak pevné zdraví a vše dobré a krásné.

Alena Czabanová, lektorka.

Informace o otevření MŠ 25.5.2020

Vážení rodiče,

Prosím nepřehlédněte informace o otevření mateřské školy U Roháčových kasáren.

K otevření v omezeném provozu dojde 25.5.2020.

Vzhledem k podmínkám (snížený počet zaměstnanců, hygienická a proti epidemiologická opatření v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR) bude škola otevřena zejména pro děti rodičů, kteří nezbytně potřebují nastoupit do zaměstnání.

Nedomníváme se, že by prostředí MŠ bylo v tuto dobu méně nebezpečné než prostředí ZŠ, pro které jsou stanoveny školní skupiny po 15 žácích (počet vyhláškou 30).

Ze zjevných důvodů dojde ke snížení počtu dětí i ve třídách MŠ, a to na max. 20 (počet vyhláškou 26). S menším počtem dětí můžeme zajistit hygienické a bezpečnostní podmínky epidemiologických opatření stanovené MŠMT a MZ. Neseme odpovědnost za zdraví vašich dětí i personálu. Prosíme, z důvodu nešíření koronavirové nákazy pečlivě zvažte nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v MŠ, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému novému režimu.

Děti budou do školy přijímány také na základě Hygienické specifikace (pdf). Ta s týká také zaměstnanců, prostoru školky, zahrady, atd. a je pro nás závazná.

Proto apelujeme na rodiče, kteří jsou na MD-RD (mateřská nebo rodičovská dovolená), aby v této –  pro všechny těžké době – projevili porozumění a sounáležitost s rodiči zaměstnanými a své místo v MŠ jim přenechali. Děti v žádném případě neztrácejí nárok na umístění pro následující školní rok!

Pokud i tak rodič na MD-RD bude uvažovat o nástupu dítěte do MŠ, oznámí to, prosím, nejdéle do 18.5.2020, a to mailem či telefonicky.

Jako poděkování za váš ústupek vám nebude účtován poplatek za předškolní vzdělávání, a to do konce června 2020.(částky za úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné za období, kdy byla MŠ oficiálně uzavřena, budou vyúčtovány na konci školního roku).

Věříme, že chápete současnou mimořádnou situaci a předem děkujeme za zodpovědná rozhodnutí a spolupráci, bez níž se neobejdeme. Naší snahou je zajistit bezpečnost a v rámci možností ochránit zdraví dětí i zaměstnanců školy. Děkujeme!!!

 Všechny objednané akce i kroužky byly zrušeny.

Pouze uvažujeme o nějaké omezené formě rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, pokud to státem nastavená opatření umožní. Bylo by nám líto, kdybychom se nemohli rozloučit.

Prosím, sledujte webové stránky školy.

 

Rodiče dětí, které již do MŠ nenastoupí do konce června 2020, si mohou přijít pro své osobní věci 27.5. – 28.5.2020 v době 8 – 10.00

Pokyny organizační

1/ provoz 6.30. – 17.00

2/ na chodníku jsou čarami vyznačeny předepsané rozestupy, prosím, dodržujte je

3/ vstup do MŠ: u dveří bude dětem měřena teplota a proběhne kontrola zdravotního stavu

 • teplota nesmí být nad 37’C, příznaky kašle, rýmy
 • teplota bude měřena i během dne
 • v prostoru každé šatny se mohou pohybovat max.2 děti + 2 rodiče (2 rodiny)

4/ děti se v šatně vždy urychleně převléknou, následně rodič dítě předá u prosklených dveří další osobě

 • následuje dezinfekce rukou dítěte

Rodič nemá povolen vstup do dalších prostor budovy školy!!!

5/ dovolí – li počasí, budou děti trávit co nejvíce času na školní zahradě (rozděleně)

 • všechny děti se musí převlékat, neexistuje stejné oblečení do budovy a ven!!!!!

6/ Vyzvedávání dětí

 • v době 12.30. – 13.00 – rodič telefonicky kontaktuje MŠ, dítě bude přivedeno
 • v době 15.00 – 17.00 – opět pouze po telefonu nebo ze školní zahrady
 • telefon:267311073, mobil. 724540568
 • po vyzvednutí dítěte rychle opustit prostor šatny – areál školy

Rodič bude po celou dobu své přítomnosti v šatně či areálu školy mít nasazenou roušku, dodržovat dané rozestupy!!!

7/ dítě bude mít s sebou:

 • převlečení do budovy i ven + náhradní oblečení
 • 1 roušku v sáčku se jménem (tu si vezmou s sebou do třídy)
 • vyplněné „čestné prohlášení“ vydané MZ

Bez uvedených věcí + prohlášení nemůže být dítě přijato.

8/ V případě projevu jakékoliv nemoci dítěte během provozní doby MŠ, bude rodič ihned kontaktován. Ten následně musí své dítě vyzvednout z MŠ do 30 minut. Rodič ručí za aktivní telefonní číslo svého telefonu, okamžitě zavolá zpět do MŠ.

Pokud se tak nestane, budeme nuceny kontaktovat daná zdravotní pracoviště.

Po návratu dítěte po nemoci, bude nutné dodat potvrzení lékaře, že je dítě zdravé.

Ostatní rodiče budou informováni  – cedule na vstupu do MŠ.

Další aktuální informace sledujte, prosím, na webu školy.

 

HYGIENICKÁ SPECIFIKA (pdf)

Rozhodnutí o přijetí 2020

Vážení rodiče,
Prosím, věnujte této informaci zvýšenou pozornost.

Všechny MŠ 20.5.2020 zveřejní rozhodnutí o přijetí – pouze přidělená registrační čísla. V případě duplicity přihlášky bude vaším úkolem nejpozději do 25.5.2020 vyplnit a podepsat zápisový lístek (pdf). Ten zašlete na školku, kterou jste si vybrali – stačí mailem, naskenovat.

Na základě těchto informací doplním seznam přijatých dětí na uvolněná místa.

Zápisový lístek (pdf)