Vybudování přírodní vzdělávací zahrady při MŠ U Roháčových kasáren v Praze 10

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  • Celkové způsobilé výdaje: 366 659 Kč
  • Výše příspěvku SFŽP ČR: 311 660 Kč
  • Výše příspěvku investora: 54 999 Kč
  • Zahájení realizace projektu: červen 2020
  • Ukončení realizace projektu: prosinec 2020

www.mzp.cz / www.sfzp.cz

 


 

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018164

Výzva

02_20_081 – Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 208 296,00
Dotace EU 104 147,99
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 104 148,01
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

9/2020 – 8/2022

 


 

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10

 Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001360

Výzva

Výzva č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.2 – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

I/2.3a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
(Čtenářská pregramotnost)

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 424 726,00
Dotace EU 212 363,00
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 212 363,00
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

01/2017 – 12/2018