MŠ U Roháčových kasáren

Zápis dětí do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10
pro školní rok 2019/2020

Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční 6. května 2019.

V naší MŠ se zápisy uskuteční konkrétně v 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) dítěte a předloží:

  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2019/2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.

Stačí (od 1. 4. 2019 do 5. 5. 2019) kliknout na odkaz a předzapsat se do naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-u-rohacovych-kasaren

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem vašeho dítěte a vašimi průkazy totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo je v MŠ vyzvednout, a to v době od 1. 4. – 5. 5. 2019 nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ.
V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (informace výše v textu), který jim i MŠ velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte. Předzápis bude aktivní v době od 1. 4. do 5. 5. 2019, 23:59 hodin. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ s vytisknutou žádostí a výše uvedenými doklady.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek“)o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí.
Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje požádat zákonné zástupce dětí o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

Celý text dokumentu ve formátu pdf (45 kB).