MŠ U Roháčových kasáren

Zápis dětí do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10
pro školní rok 2019/2020

Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční 6. května 2019.

V naší MŠ se zápisy uskuteční konkrétně v 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) dítěte a předloží:

  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2019/2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.

Stačí (od 1. 4. 2019 do 5. 5. 2019) kliknout na odkaz a předzapsat se do naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-u-rohacovych-kasaren

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem vašeho dítěte a vašimi průkazy totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo je v MŠ vyzvednout po dohodě s ředitelkou školy nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ.
V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (informace výše v textu), který jim i MŠ velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte. Předzápis bude aktivní v době od 1. 4. do 5. 5. 2019, 23:59 hodin. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ s vytisknutou žádostí a výše uvedenými doklady.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ a to 20 – 21.5.2019 7 – 15.00. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání„) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí.
Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky MŠ, kde bude po zápisech vyvěšen seznam přijatých dětí, uvedených pod kódy, které rodiče získají při zápisu.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje požádat zákonné zástupce dětí o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 (pdf, 47 kB). 

Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) (pdf, 51 kB).

Celý text dokumentu ve formátu pdf (75 kB).